СЕРВИЗ ФРИГОМАКС
gsm:0878/105-608
видове фреони
видове фреони
видове фреони
видове фреони
видове фреони
видове фреони
видове фреони
видове фреони
ВИДОВЕ ФРЕОНИ
температура на изпарение -29.8°C
температура на изпарение -40.8°C
температура на изпарение -45.3°C
температура на изпарение -26.1°C
температура на изпарение -43.4°C
температура на изпарение -46.5°C
температура на изпарение -46.7°C
температура на изпарение -11.8°C
температура на изпарение -42.2°C
R12 СF2Cl2
R22 CHClF2
R502 CFC-502
R134a CH2FCF3
видове фреони
температура на изпарение -52.4 °C
Изобутан
Пропан
Забранен за употреба
Забранен за употреба
Забранен за употреба
Заменя R12
Заменя R22
Заменя R502
Заменя R502
Нов фреон за климатици
Нов фреон за домашни хладилници
Нов фреон за домашни хладилници
видове фреони
CO2-Въглероден диоксид
В последно време се появиха хладилни и климатични инсталации на CO2